آذربایجان – ارمنستان ، چشم انتظار صلح

مقامات ارشد جمهوری های آذربایجان و ارمنستان خبر از به رسمیت شناختن متقابل تمامیت ارضی طرف مقابل می دهند؛اقدامی که استقرار صلح در قفقاز جنوبی را ممکن می سازد.